Znajdujesz się w: Początek

 

Uwaga maturzyści

Drukuj PDF
Uwaga maturzyści!!! Prosimy o zapoznanie się z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znaleźć w nim można cenne linki dotyczącą ce egzaminu.

PLAN LEKCJI

Drukuj PDF

Plan lekcji na wtorek:

- Klasy pierwsze

- Klasy drugie

- Klasy trzecie

Rada

Drukuj PDF

Uwaga nauczyciele! Rada Pedagogiczna odbędzie się 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 9:00

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Drukuj PDF

Uwaga

Rządowy program "Wyprawka szkolna"

 

Rządowy' program "Wyprawka szkolna", krego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dofinansowanie zakupu podręczników,
będz
ie kontynuowany w roku szkolnym 2014/2015.

ówni beneficjenci pomocy w liceum to uczniowie z klas III

pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456, z późn. zm.), czyli 539 zł.

Uzasadnione przypadki

Pomoc przysługuje także uczniom rozpoczynającym naukę we wspomnianych klasach, pochodzącym z rodzin, które nie spełniają wspomnianego kryterium dochodowego, a które wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, ze względu na przypadki określone wart. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zalicza się do nich m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, alkoholizm czy narkomanię.


Uczniowie z niepełnosprawnościami

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników mają być także objęci uczniowie:
s
łabowidzący,
niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekk
im, umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie ksztcenia specjalnego (w tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe).

W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi możliwy jest również
zakup materiałów edukacyjnych (ks
iążki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne).

Pomoc ma być przyznawana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych złożony do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w terminie do 5 września 2014 r.

Wszelkie informacje o Programie można uzyskać w sekretariatach szkół, bądź w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta (pokój 256).

Wykaz podręczników

Drukuj PDF

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 można pobrać stąd.

Copyright © Lo Białogard 2014